Amandman

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Amandman

Reč amandman potiče od latinske reči emendare koji izražava korekciju nekog pravnog dokumenta. Amandman je predlog za izmenu nekog zakonskog teksta I sama izmena koja je usvojena od strane nadležnog zakonodavnog tela. Kod amandmana, za razliku od dopuna zakona, se probni tekst ne dira, već se novi tekst dodaje na kraju propisa na koji se odnosi.

U parlamentima svih parlamentarnih zemalja, uobiajena je procedura da se nakon predloga nekog zakona, pre njegovog konačnog donošenja, predlažu amandmani o kojima se glasa. Ako su prihvaćeni, oni ulaze u konani tekst zakona.

Share.

Leave A Reply