Adolescencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Adolescencija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Adolescencija predstavlja prelazni period između detinjstva i odraslosti.

Pojam adolescencija je veoma čest na našim prostorima. Ono što je zanimljivo vezano za ovaj pojam, jeste da ga veliki broj ljudi upotrebljava, a da nema pravilnu percepciju o njegovom značenju. Naime, mnogi misle da je adolescencija isto što i pubertet, ali u stvari reč je o dva različita pojma.

Etimologija nas upućuje da je sam termin adolescencija potekao iz latinskog jezika, od glagola adolescere, što znači rasti, tj. rasti do zrelosti.

Po definiciji koja se koristi u savremenim koncepcijama razvoja ličnosti, adolescenija predstavlja specifičnu fazu u razvoju čoveka, koja je praćena izrazito burnim psihičkim, emocionalnim i moralnim krizama, previranjima i lutanjima.

Reč je o prelaznom periodu između detnjstva i odraslosti koji karakteriše pripremanje osobe za preuzimanje uloge odraslog čoveka.

Uzrast se približno određuje u rasponu od 12 do 20 godina, kada se kod osoba dešavaju značajne kako psihičke, tako i telesne promene.

Razlikujemo pet faza adolescencije: predadolesceniju, ranu fazu, srednju fazu, kasnu adolesceniju i postadolescenciju. Sam početak adolescenije obično karakteriše povećano interesovanja za seksualne odnose. Pošto se u tom periodu telesna građa najviše razvija, adolescent je veoma osetljiv, naročito na komentare koje odrasli i vršnjaci mogu da mu upute.

Kako je reč o periodu velikih i značajnih promena, jako je bitno da adolescent raste u normalnom okruženju u kojem svi imaju razumevanja za njega. On tada uči da potpuno prihvati polnu ulogu i po prvi  put postaje emocionalno nezavisan u odnosu na odrasle osobe.

Naročito je interesantan balans koji svaki od adolescenata sprovodi, praveći ravnotežu između konstantne potrebe da uđe u svet odrasih i male želje koja se javlja da bude dete.

Treba istaći razliku između puberteta i adolescencije, jer u svakodnevnoj komunikaciji često dolazi do mešanja ova dva termina. Puberter predstavlja fizički i seksualni razvoj jedinke, a adolescencija osim navedenog obuhvata i emotivni, socijalni, psihološki i mentalni razvoj čoveka.

Share.