Participacija

0

Participacija

Naziv i značenje reči: participacija potiče od latinske reči ( participare ), sto znači učesće, udeo ili uzimanje udela u obavljanju neke delatnosti. Ovako definisana reč svoj uži smisao proširuje u različitim oblastima zivota, te se može tumačiti iz ekonomske, političke, filozofske, kulturološke ili pak svere porodičnih odnosa.

Dakle u ekonomskom smislu participacija se definiše kao novčani udeo u nekoj aktivnosti. Najtransparentiji primer jeste učešće, odnosno participacija koju korisnici zdravstvenih usluga plaćaju za lečenje. Dakle, u ovom primeru to jeste deo koji pacijenti dotiraju za lečenje,koje je drugim delom placeno od strane socijalnog ili poslodavca.

Politička participacija se odnosi na političko sudelovanje pojedinca ili odredjenih društvenih grupa u političkom odlučivanju. U tom smislu vredi pomenuti važnost političke teorije participativne demokratije, na kojoj se zasnivaju savremene demokratske tendecije, a koje u osnovi daju veliku vaznost učesću pojedinca u procesu političkog odlučivanja.

U fillozofiji participacija svoje otelotvorenje doživljava u Platonovom svetu ideja. Naime, svaka lična impresija jeste participacija ili učesće u otkrovenju suštinskih ideja, koje su od pojedinca skrivene, a predstavljalju bit svih stvari.

U porodičnim odnosima participacija bi definisali kao učešce članova porodice u zajedničkim obavezama, ili pak kao sudelovanje u ostvarivanju prava koja im kao članovima porodice pripadaju.

Dakle, iz svega navedenog možemo zaključiti da je participacija aktivna radnja koja se odnosi na uzimanje učesća u nekoj delatnosti.


Share.

Leave A Reply