Anabioza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Anabioza, šta je to? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Anabioza je izraz koji se koristi da označi sposobnost vraćanja u život posle prividne smrti usled nepovoljnih uslova života.

Da li ste do sada bili u prilici da se sretnete sa pojmom anabioza? A da znate koje on značenje ima i kada se sve može koristiti?

Anabioza je termin koji se mahom koristi u biologiji, ali poslednjih godina je dobio na značaju pa ga sve češće možemo sresti i u raznim medijima. Sama reč potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči anabíosis, što znači ponovno oživljavanje.

Pod anabiozom se podrazumeva sposobnost vraćanja u život posle prividne smrti usled nepovoljnih uslova života. Pod time se pre svega misli na sposobnost koju imaju neke biljke i životinje, a koja se odnosni na njihovu mogućnost da prežive velike hladnoće ili izuzetno visoke temperature, ogromne suše i tome slično.

U anabiozu spada i zimski san koji se javlja usled veoma niske telesne temperature pojedinih životinja kada ona upada u stanje hibernacije. Većinu ovih životinja u životu drže rezervne masti u telu. Njihove telesne funkcije su znatno usporene, pa se dešava da razmaci između dva uzdisaja traju i više od jednog sata.

Kada otopli i poraste vanjska temperatura, počinje da raste i telesna temperatura što za posledicu ima buđenje.

Share.