Globa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači globa? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Globa je reč turskog porekla koja se upotrebljava da označi novčanu naknadu.

Opšte je poznato da je za vreme turske vladavine veliki broj njihovih reči počeo da se upotrebljava na našim prostorima. Neke od tih reči vremenom su potpuno iskorenjenje, dok su se druge stopile u potpunosti sa našim rečima pa ih većina upotrebljava i da nije svesna da je reč o turcizmima. Jedna od takvih reči je i pojam globa.

Dakle, kao što je već rečeno globa je reč turskog porekla i ima značenje sudske ili upravne novčane kazne. Reč je o novčanoj naknadi koja se isplaćuje kao kazna nevladinih organizacija ili preduzeća, zbog nekog počinjenog kriminalnog dela.

Bitno je istaći da je globa različita u različitim zemljama jer uvek mora biti u skladu sa lokalnim zakonima, a poznato je da su u određenim zemljama zakoni nešto drugačiji. Globa koja se plaća za saobraćajne prekršaje je gotovo ista u svim zemljama, dok za ostale prekršaje ona varira od zemlje do zemlje.

Napomenućemo i to da se ranije pojam globa koristio da označi plaćanje poreza u materijalnim dobrima, odnoso u vidu hrane, odeće, predmeta itd. Njega je pokoreno stanovništvo Balkanskog poluostrva davalo državi za vreme Osmanskog carstva.

Share.