Kapara

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kapara? Šta znači dati kaparu?

Određena novčana suma koju dužnik daje poveriocu u clju obezbeđenja ispunjenja svoje obaveze naziva se kapara.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je nekome isplaćena kapara ili da neko treba da da kaparu za određenu stvar. A da li znate koje značenje ima pojam kapara?

Sam termin kapara potiče iz italijanskog jezika i koristi se da označi određenu novčanu sumu koja se daje pri sklapanju ugovora kao zalog da će sve uslove ili pogodbe obe strane ispuniti.

Odmah na početku bitno je istaći da kapara nije isto što i depozit ili avans. Kapara se definiše kao suma novca ili određene količine zamenljivih stvari koje dužnik daje poveriocu u cilju obezbeđenja ispunjenja svoje obaveze.

Kod kapare se predviđena imovinska vrednost predaje unapred, pre izvršenja određene obaveze. Ovde ugovornu kaznu isplaćuje dužnik u slučaju da ne izvrši svoju ugovornu obavezu prema poveriocu.

Kapara se određjuje i daje na osnovu ugovora o kapari. U slučaju ispunjenja ugovora, kapara se mora vratiti ili se njena vrednost mora uračunati u ispunjenje obaveze.

Kapara predstavlja sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovorne obaveze, jer ona vrši psihološki pritisak na dužnika koji je u svakom trenutku svesan da će izgubiti kaparu ako ne ispuni obavezu iz ugovora.

Prilikom zaključenja ugovora o kapari moguće je ugovortiti pravo da se odustane od ugovora i tada kapara ima funkciju “odustanice od ugovora” i ona pripada svakoj ugovorenoj strani. U slučaju da strana koja je dala kaparu odustane od ugovora – ona gubi kaparu, a ako odustane strana koja je primila kaparu – ona je vraća u duplo većoj vrednosti.

Kada obe ugovorne strane ispune svoju obavezu, kapara se vraća. Ona se možete vratiti i u slučaju kada obe strane ne ispune svoju obavezu, ali odluče da sporazumno raskinu ugovor.

Ono što karakteriše kaparu jeste da ona istovremeno obezbeđuje izvršenja obaveze obe strane, bez obzira na to što je kaparu dala samo jedna strana. U slučaju da strana koja je dala kaparu ne ispuni obavezu, druga ugovorna strana može zadržati kaparu, čak i u situaciji kada ne trpi nikakvu štetu zbog neizvršenja ugovora ili zahtevati naknadu štete zbog neizvršenja obaveza.

U situaciji kada je za neizvršenje ugovora kriva strana koja je primila kaparu, druga ugovorna strana može odustati od ugovora i zahtevati udvostručen iznos kapare ili zahtevati naknadu štete zbog neispunjenja i povraćaj kapare.

Share.