Anatomija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je anatomija? Saznajte tačnu definiciju navedenog pojma.

Grana biologije koja za cilj ima izučavanje stukture i organizaciju živih organizama naziva se anatomija.

Često u prilici smo da se susretnemo sa frazama poput “anatomija tela”, “anatomija srca”, “anatomija kosti” i tome slično, a koliko nas zapravo zna pravo značenje pojma anatomija?

Ako posmatramo ovu reč sa etimološke strane, videćemo da je potekla iz grčkog jezika, od reči νατέμνειν (anatemnein) u značenju seciranje, tj. seći odvojeno.

Naravno, anatomija nije samo umetnost seciranja, već je njen pojam dosta složeniji. Po definiciji, anatomija predstavlja granu biologije koja za cilj ima izučavanje strukture i organizacije živih organizama. Drugim rečima, ona podrazumeva proučavanje građe i oblikovanja tela različitih ogranizama.

Njen glavni zadatak jeste da prepozna međuzavisnosti individualnih komponenti unutar organizma. Razlikujemo humanu, animalnu i biljnu anatomiju.

Animalna anatomija ili zootomija podrazumeva proučavanje strukture različitih životinja, dok biljna anatomija ili fitonomija se bavi poručavanjem strukture biljaka.

Svakako za čoveka je najvažnija humana anatomija koja podrazumeva poznavanje egzaktne forme, pozicije, oblika, veličine i odnosa različitih struktura ljudskog tela. Samo ljudsko telo veoma je fascinanto i kompleksno pa se zajedno sa anatomijom moraju kombinovati i embriologija, medicina, fizička antropologija, filogenija i brojne druge nauke kako bi što bolje izučili strukturu organizma.

Anatomija je veoma stara nauka koja je nastala još u staroj Grčkoj, a razvio joj je Hipokrat. Razvijala se uporedo sa medicinom, a narode je u to doba posebno intereselovalo kako da što duže sačuvaju ljudske posmtrne ostatke.

Share.