Legionar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je legionar? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem datog pojma?

U svom najopštijem značenju, legionar podrazumeva pripadnika vojne ili paravojne formacije koja u svom nazivu sadrži naziv Legija.

Posmatrano u najširem značenju, pojam legionar se definiše kao pripadnik vojne ili paravojne formacije koja u svom nazivu sadrži naziv Legija. Poznato je da su kroz istoriju Legije predstavljale osnovnu jedinicu kopnene vojske, pre svega u rimskoj vojsci, te je  jasno da je legionar jedan njen član.

Ako pojam legionar posmatramo u užem smislu, videćemo da on podrazumeva isključivo profesionalog pripadnika rimske vojske, tj. rimskih legija i to od 107-te godine pre nove ere kada su se uvele marijefske reforme.

Rimski gradanin koji je hteo da postane legionar morao je da ispunjava nekoliko uslova i to: da bude punoletan, ali ne stariji od 45 godina, zatim da se obaveže na služenje u trajanju od 25 godina, te da se podvrgne egzerciru. Egzercir je podrazumevao svakodnevne vojne vežbe koje su legionarima omogućavale odličnu formu i mogućnost da u borbenim veštinama budu znatno superiorniji od svojih protivnika.

Legionari su bili poznati po tome što su mogli da izvedu i najkomplikovanije manevre na bojnom polju kao i po izuzetno strogoj disciplini, gde je za kršenje bilo kojeg pravila slede surove kazne.

Legionari su se delili na dve vrste: milites i immunes. Milites legionari bili su zaduženi za redovne vojnicke zadatke, dok su immunes bili posebno izvežbani, te su mogli da rade i inženjerekse, sanitetske i brojne druge zadatke.

Etimološki posmatrano sam termin legionar potekao je od latinske reci legio u značenju “držati se zajedno”.

Bitno je napomenuti da se legionar koristi i kako  bi označio viteza ili imaoca francuskog ordena Legije časti.

U Čehoslovackoj, legionari su bili dobrovoljci koje su činili begunci, izbeglice i zarobljenici austrougarske vojske, koji su se u Prvom svetskom ratu borili protiv Centralnih sila.

Share.