Interval

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je interval?

Prostorni ili vremenski razmak naziva se interval.

Sigurno ste do sada bili u prilici da se sretnete sa pojmom interval koji je veoma čest kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u brojnim naučnim disciplinama. A da li znate šta znači ovaj pojam?

Etimologija nas uči da je termin interval potekao od latinske reči intervallum u značenju razmak. Interval predstavlja prostorni ili vremenski razmak, odnosno međuprostor ili međuvreme.

U matematici, interval se definiše kao podskup nekog skupa elemenata za koji važi tačno jedan od sledećih uslova: interval je prazan skup ili interval sadrži samo jedan element.

U tom smislu interval sadrži više od jednog elementa i svaki od njih, sem dva krajnja ima po dva suseda koji takođe pripadaju intervalu. Ovde je bitno istaći da krajnji intervali mogu da pripadaju intervalu ili ne. Njihovo pripadanje će zavisiti od graničnog elementa, odnosno od toga da li on pripada ili ne (da li su granice otvorene ili zatvorene).

U topografiji, interval se definiše kao horizontalno rastojanje između dve osnovne susedne izohipse. Interval na topografskoj karti nema konstantnu vrednost i njegova vrednost zavisi od nagiba prikaza terena. Što je nagib veći, interval će biti manji i obrnuto.

U muzici, interval predstavlja razmak između bilo koja dva tona u lestvici, od kojih se niži naziva donjim, a viši gornjim. Brojne su podele intervala u muzici, uključujući one po vrsti i veličini, a osnovna podela ih deli na harmonske i melodične. Harmonski su oni gde dva tona zvuče istovremeno, a melodijski su oni gde se dva tona čuju jedan za drugim.

Share.