Kohezivan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kohezivan?

Kohezivan znači uzajamno privlačan, odnosno onaj koji je povezan.

Reč kohezivan se veoma retko koristi u svakodnevnom govoru i mali broj nas zna koje je značenje ovog pojma. Pretežno se koristi u fizici i hemiji, dok je u drugim sferama retko zastupljena.

Kohezivan (1)

Po etimologiji reč kohezivan potiče od latinske reči cohaesivus u značenju uzajamno privlačan. Kohezivan je pojam koji se koristi za onog koji privlači i povezuje, odnosno drži zajedno.

Ovde je bitno istaći značenje još jednog pojma, a to je kohezija koja predstavlja fizikalnu osobinu supstance uzrokovanu međumolekularnim privlačenjem između sličnih molekula unutar jednog tela ili supstance koje želi ujediniti.

U psihologiji kohezivnost predstavlja jednu od najznačajnijih karakteristika koju jedna grupa ljudi može imati. Pa tako članovi grupe koji su kohezivni moraju imati iste moralne principe, motivisanost, ciljeve, radne zadatke i slično.

Share.