Ađutant

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to ađutant?

Mlađi oficir dodeljen na službu višem oficiru naziva se ađutant.

Da li znate koje je značenje reči ađutant? A reči ordonans? Ove dve reči imaju potpuno isto značenje koje će Vam biti objašnjeno u narednim redovima.

Adjutant

Pojam ađutant je latinskog porekla. Bukvalan prevod na srpski jezik bio bi pomoćnik. Kod nas ađutant je oficir ili podoficir koji je dodeljen višem vojnom oficiru na službu. On obično obavlja različite sekretarske poslove (lične poslove višeg oficira) ili pak neke administrativne poslove.

Obično se više ađutanata koji mogu između sebe biti različiti po broju činova koje imaju, dodeljuju šefovima država kako bi za njih obavljali određene zadatke ili su pak zaduženi za njihovu bezbednost.

Bitno je istaći da u slučaju kada viši oficir ima više ađutanata uvek postoji jedan  koji se izdvaja poznat kao prvi ađutant, čiji je cilj da direktro izveštava višeg oficira i on nosi činove: brigadni general i general major.

Kod nas ađutant je veoma cenjena pozicija koju uglavnom priželjkuje većina oficira.

Share.