Sukcesija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači sukcesija?

Sledovanje, odnosno stupanje na čije mesto (uzastopnost) ili nasleđivanje naziva se sukcesija.

Sukcesija je pojam koji ima višestruko značenje zbog čega određeni ljudi nisu sigurni koje je pravo značenje ovog pojma, kao i to kada se on upotrebljava.

Ako posmatramo sa etimološke strane pojam sukcesija nastao je od latinske reči successio u značenju predavanje, nasleđavanje; Sukcesija je pojam koji se koristi za uzastopnost odnosno za nasleđavanje ili stupanje na čije mesto, tj. sledovanje. Shodno tome sukcesija se može pojaviti i u značenju zaoštavština (ostavljanje svom sledbeniku, onome ko dolazi na naše mesto).

Sukcesija

U biologiji sukcesija po definiciji predstavlja proces smenjivanje biocenoze u staništvu, odnosno one predstavljaju jedinstvo nekog biotopa i biocenoze koje je uslovljevno sa klimatsko geografskim uslovima tj. sa uticajem biotopa. Ovakva ekološka sukcesija može biti uzrokovana evolucijom kontinenata koja je trajala vekovima. Ona može biti prouzrokovana uticajem čoveka (antropogeni faktor), ali i mnogim drugim uticajima kao što su zoogeni, fitogeni, klimatogeni i mnogi drugi. I obrađivanje tla koje čovek vrši naziva se suksesijom. Prema životnom prostoru na kojem se odvijaju sukcesije mogu biti primarne i sekundarne. Primarne su one koje se odigravaju na prostoru na kojem pre toga nije bilo života, a sekundarne se dešavaju na prostoru koji je ranije uništen uticajem čoveka ili prirode (primer seča šuma ili požar). Bitno je istaći još jedan oblik sukcesije, a to je menjanje biocenoze koja nastaje od strane čoveka i to uvođenjem novih vrsta (koje mogu, ali ne moraju da izazovu izumiranje postojeće vrste).

Posebno ćemo izdvojiti još jedan pojam, a to je sukcesija države. U međunarodnom pravu jasno je definisana sukcesija država koja po definiciji preuzetoj iz Bečke konvencije predstavlja zamenu jedne države drugom u pogledu odgovornosti za međunarodne odnose određenog područja. Ovde je reč o problemu preuzimanja prava i obaveza države prethodnice na državu slednicu u pitanju niza pitanja vezanih za dato područje, a koja su posledica proširivanja vlasti, tj.l uspostave suverenosti te države koja je do tada pripadala drugoj državi. Ovde postoje dve sukcesije – delimična, u kojoj prethodnica i sledbenica zadržavaju svoj identitet i – potpuna, kada nastaje država sledbenica, a nestaje država prethodnica.

Share.