Objektivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Objektivnost

Kad je neki iskaz ili stav objektivan on bi trebalo i da bude potkrepljen činjenicama, stvaran i da se može dokazati.

Objektivnost je upravo karakteristika neke činjenice, iskaza ili teorije koja podrazumeva da su oni utemeljeni na stvarnom stanju, ispravni i da su realni. Ne smeju da budu potkrepljeni ili zasnovani na subjektivnim činiocima.

Koren reči objektivan leži u novolatinskoj reči objectivus i u bukvalnom prevodu znači predmetni, stvarni. U opšten smislu pojam objektivan označava da je nešto zaista, zbiljski tako kako jeste, istinito i da zaista postoji kao objekat koji nije samo izmišljen. Kada se kaže da je nešto objektivno to podrazumeva da je nezavisno od subjekta i subjektivnog mišljenja ili od interesa subjekta.

Ako se nekome ili nečemu pripriše svojstvo objektivnosti znači da važi za sva razumna bića i da je opštevažeće, nepristrasno.

U nauci se pojam objektivan koristi u značenju nepristrasan, nezavisan od ličnih interesa naučnika, nezavisan od njegovih želja, potreba, strahova ili očekivanja.

Objektivnost se najbolje objašnjava kada se uporedi sa njegovim suprotnim značenjem, a to je subjektivnost.

Pošto je objektivan isto što i spoljašnji ili fizički, subjektivan je suprotno, tj. unutrašnji, mentalni, psihički.

Tako ono što je subjektivno je individualno, privatno, nedostupno većem broju posmatrača, neproverljivo, za razliku od objektivnog, tj. opšteg, javnog i proverljivog.

Share.

Leave A Reply