Rezident

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rezident je fizičko lice sa stalnim boravkom u državi, koje, prema zakonima Republike Srbije, boravi najmanje godinu dana u našoj državi. Rezident može biti i pravno lice koje je registrovano u domicilnoj državi.

Kriterijum za određivanje rezidentnosti je prostor, a ne državljanstvo. Rezidenti su sva fizička i pravna lica sa stalnim boravkom u određenoj zemlji, bez obzira na državljanstvo.

Rezident

Rezidentnost se precizira zakonom, i taksativno se određuju njihova prava i obaveze. Oni podležu odredbama poreske kontole, devizne kontole, kao i ostalim oblicima zakonske regulative.

Posebno naglašavamo važnost pravilnog određivanja rezidentnosti fizičkih i pravnih lica, jer je to osnova za ispravno sprovođenje zakona.

Share.